Archiv‎ > ‎Kauza QPG‎ > ‎

Dopis stínovému ministru ŽP JUDr. Petržílkovi

Sdružení požádalo ústy svého předsedy o vyjádření i stínového ministra vnitra JUDr. Petržílka. Plné znění dopisu i odpovědi uvádíme níže.Vážený pane Petržílek,

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při řešení našeho problému.Žijeme v obci Makotřasy, kde se připravuje změna územního plánu. Mělo by dojít k zastavění 15 ha orné půdy, třídy ochrany I. (Lokalita č.4 na výkresu.)

Tento pokus o změnu krajiny a zastavění orné půdy je velkou většinou obyvatel a nyní i starostou obce vnímán velmi negativně. Vytváří v občanech pocit, že jsou obětí velké politiky a nadvlády majetných developerů. Pro vnímání současné politiky má příprava stavby velmi negativní vliv.

Váš postoj k problému stavby v obci Makotřasy by mohl toto chápání politiky zvrátit.

V současné fázi je posuzováno Zadání změny č. 2 územního plánu obce Makotřasy. Je nutno podotknout, že Makotřasy mají nyní 335 obyvatel a samotná nová výstavba by měla minimálně 900 obyvatel. Jednalo by se o takzvaný satelit, nalepený na historickou obec.

Nyní již menšina zastupitelů obce prosazuje stavbu i přes odpor většiny obyvatel obce. V současné chvíli obyvatelé připravují spolu s Transparency International
k otázce výstavby satelitu místní referendum.

Obáváme se:
1/ toho, že bude naprosto zbytečně navždy znehodnocena zemědělská půda
2/ kritické dopravní situace v naší doposud klidné obci
3/ znehodnocení krajiny v těsné blízkosti památníku Lidice
4/ znehodnocení okolí pravěké památky makotřaského čtverce
5/ sociálních důsledků, který by měl příliv tolika nových obyvatel na život v obci.

Věříme, že projevíte zájem o to, jak se snažíme v naší malé vesnici udržet současný život a nenechat se pohltit novou výstavbou. Víme, že pokrok je nevyhnutelný, ale myslíme si, že vývoj by měl směřovat k většímu respektu jednoho k druhému, respektu k historickým místům (Lidice,makotřaský čtverec) a k duchovní obrodě vesnice, která přinese i hodnoty materiální. Nová stavba by nás připravila o základní hodnoty, na kterých naše vesnice stojí a k nimž patří dobří sousedé a krajina a nezastavěná půda v okolí obce.

Děkujeme za Vaši pozornost,

za o.s. MAKO, www.makolidi.cz
Aleš Kozubek, přesdedaVážený pane předsedo,

dovolte, abych Vás ujistil, že ČSSD po vyhraných volbách v kraji důsledně změnila i rozvojovou politiku. Obecně platí, že nová výstavba v obcích bez zajištění obslužnosti a navíc v oblastech nejvyšší ochrany zemědělského půdního fondu, nebude z hlediska kraje nadále povolována. Abyste správně pochopil naši úlohu a kompetence, je třeba zdůraznit, že v samostatné působnosti se kraj prostřednictvím Výboru pro životní prostředí a zemědělství a následně prostřednictvím Rady (výjimečně zastupitelstva) vyjadřuje k jednotlivým projektům v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (a´t již jde o koncepce, ve Vašem případě pořizování územně plánovací dokumentace, nebo záměry), popř. v rámci integrovaného povolování. V přenesené působnosti pak závisí především na ustanoveních o výkonu veřejné správy dle jednotlivých zákonů. Ve Vašem případě o souhlasu s vynětím půdy ze ZPF rozhoduje MŽP, neboť se jedná o rozlohu nad 10 ha. 

S ohledem na výše uvedené můžete počítat s tím, že Výbor pro ŽP a zemědělství, jehož jsem místopředsedou, zřejmě Radě nedoporučí podporu změny územního plánu. Protože v rámci výboru pracují na sobě tři nezávislé skupiny, může se stát, že mi Váš případ unikne. Proto tuto mou odpověď zasílám na vědomí též příslušnému radnímu a řediteli s prosbou, aby mne na případné přijetí jiného stanoviska jinou skupinou včas upozornili, za což jim předem děkuji. 

S pozdravem
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.
tel. 296 522 137
fax 2222 210 979
www.petrzilek.cz <http://www.petrzilek.cz>
stínový ministr životního prostředí
Comments